Aktualności

Badania lekarske

W związku z pytaniami odnośnie badań sportowych naszych młodych zawodników przypominamy, że w dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń. Poniżej najważniejsze informacje ale zanim one to prosimy, aby na zaświadczeniach lekarze wypisywali jasne sformułowania wynikające z zapisów rozporządzenia, że: dziecko jest zdolne do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w taekwondo olimpijskim a nie, że np jest zdrowe. 

Najważniejsze zmiany obejmują:

1.      wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);

2. ograniczenie zakresu obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia – zrezygnowano z badań, które w niewielkim stopniu wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne osób uprawiających sport, np. badania okulistyczne czy laryngologiczne, jednocześnie, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu;
zmniejszenie częstotliwości badań okresowych, które będą przeprowadzane:

co do zasady co 12 miesięcy, a nie jak dotychczas co 6 miesięcy, 
co 24 miesiące w przypadku badania spirometrycznego – dla osób uprawiających płetwonurkowanie oraz konsultacji neurologicznej – dla osób uprawiających sporty walki, 
dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

W załączeniu dwa akty prawne czyli rozporządzenie odnośnie badań i orzecznictwa /download/_editor/rozporządzenie.pdf  oraz rozporządzenie o wprowadzonych zmianach /download/_editor/zmiana_rozpożądzenia.pdf

❮ wróć do aktualności