Dołącz do nas

Część I dziecko:

Część II rodzic/opiekun prawny:

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Część II informacje szkoleniowe:

* Wyrażam zgodę na:
  • Przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w celach związanych z członkostwem w Klubie Sportowym Tebek, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Tebek, ul. Stanisława Kasznicy 1, 01-944 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania oznacza brak możliwości przystąpienia do Klubu. Podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Przystąpienie do ubezpieczenia zbiorowego NNW, którego ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po potwierdzeniu członkostwa. Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia oraz inne związane z tym dokumenty są umieszczone na stronie internetowej Klubu.
* Przyjmuję do wiadomości, że:
  • W przypadku udziału mojego dziecka w projektach finansowanych ze środków publicznych, dane osobowe będą przetwarzane przez wymagany umową z grantodawcą okres niezbędny do rozliczenia danego projektu i mogą być ujawnione grantodawcy lub podmiotom przez niego wskazanym w ramach kontroli realizacji zadania publicznego.
  • Zgodnie z art. 81 ust 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga mojej zgody rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprez odbywających się publicznie, takich jak wydarzenia sportowe i imprezy o charakterze masowym.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka związanego z członkostwem w Klubie Sportowym Tebek wyłącznie.

Członkostwo w KS Tebek rozpoczyna się od momentu potwierdzenia przez uprawnioną jednostkę Klubu w systemie rejestrującym członkostwo, którego warunkiem jest złożenie podpisanej deklaracji oraz wniesieniu ustalonej na dany rok opłaty rejestracyjnej, w której zawiera się ubezpieczenie NNW